•  

    „Akademia Twórczego Rozwoju”

    Projekt pt. „Akademia Twórczego Rozwoju” realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Babkach Oleckich na rzecz Zespołu Wychowania Przedszkolnego.

     

    Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie: 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

    Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz podniesienie standardów usług edukacyjnych w Zespole Wychowania Przedszkolnego w Babkach Oleckich poprzez nabycie przez 12 dzieci kompetencji kluczowych, językowych, społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności, wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 5 nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych, podniesienie świadomości i umiejętności 10 rodziców/opiekunów prawnych dzieci w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, społecznych dzieci oraz podniesienie funkcjonalności bazy dydaktycznej ZWP.

    Realizacja projektu trwa od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.

    Planowane działania projektu:
    Doposażenie bazy dydaktycznej Zespołu Wychowania Przedszkolnego w m.in. przenośny komputer dla nauczyciela, urządzenie wielofunkcyjne, tablety edukacyjny dla dzieci, szafę do przechowywania tabletów i laptopa z funkcją ładowania baterii, monitor interaktywny z oprogramowaniem, radioodtwarzacz, dywan  edukacyjny, dywan interaktywny, mobilny zestaw nagłośnieniowy, szereg pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z dziećmi.
    Przeszkolenie nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych.
    Organizacja warsztatów dla rodziców w celu podniesienia ich świadomości i umiejętności na temat kształtowania kompetencji kluczowych, społecznych dzieci.
    Realizacja zajęć dla dzieci oraz organizacja konkursów, turniejów i wyjazdów edukacyjnych dla dzieci, związanych z danym rodzajem zajęć,  w tym:
    zajęcia artystyczne: Akademia Twórczości,
    zajęcia badawczo-poznawcze: Akademia Poznawania,
    zajęcia logicznego myślenia: Akademia Logicznego Myślenia,
    zajęcia językowe: Akademia Języka Angielskiego,
    zajęcia dodatkowe dla dzieci uwzględniające ich indywidualne potrzeby: Akademia Otwartości - zajęcia rozwijające kompetencje społeczne.

    Ogólna wartość projektu wynosi 248 057,01 zł, w tym dofinansowanie: 208 119,10 zł    .
                    
    Biuro projektu: Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich, Babki Oleckie 12, 19-400 Olecko, tel. 87 520 62 28.

    Informacja w sprawie realizacji projektu: dyrektor szkoły Mirosław Matusiak.

     

     

  • Rekrutacja nauczycieli do udziału w projekcie

    

   W terminie od 11 do 17 września 2018 r. trwa rekrutacja nauczycieli do udziału w projekcie.

   Rekrutacja prowadzona jest na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych  - FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

   Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w powyższym terminie w BIURZE PROJEKTU, tj. Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich.

   Dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

   1)      w Biurze projektu;

   2)      u dyrektora szkoły.

    

   Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie: 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

  • Rekrutacja dzieci do udziału w projekcie

    

   W terminie od 11 do 25 września 2018 r. trwa rekrutacja  dzieci do udziału w projekcie.

   Rekrutacja prowadzona jest na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych  - FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

   Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w powyższym terminie w BIURZE PROJEKTU, tj. Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich.

   Dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

   1)      w Biurze projektu;

   2)      u dyrektora szkoły.

    

   Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie: 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

  • Rekrutacja rodziców/opiekunów dzieci do udziału w projekcie

    

   W terminie od 11 do 17 września 2018 r. trwa rekrutacja rodziców/opiekunów dzieci, jednocześnie zgłoszonych do udziału w projekcie.

   Rekrutacja prowadzona jest na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych  - FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

   Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w powyższym terminie w BIURZE PROJEKTU, tj. Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich.

   Dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

   1)      w Biurze projektu;

   2)      u dyrektora szkoły.

    

   Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie: 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.


  •  


   HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

   W OKRESIE: 1 września 2018 r. – 30 września 2018 r.

    

   Tytuł projektu: Akademia Twórczego Rozwoju

   Nr umowy: RPWM.02.01.00-28-0100/17-00

    

   RODZAJ WSPARCIA

   Podniesienie kompetencji oraz umiejętności  zawodowych nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności.

   ODBIORCY WSPARCIA

   Nauczyciele

   TERMIN WSPARCIA

   Dzień tygodnia

   Godziny wsparcia

   Miejsce realizacji wsparcia

   21 września 2018 r.

   piątek

   14.15-18.15

   Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich, Babki Oleckie 12, 19-400 Olecko

   22 września 2018 r.

   sobota

   9.00-18.15

   Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich, Babki Oleckie 12, 19-400 Olecko

    


  • Szkolenie nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

    

   W terminie 21-22 września 2018 r. oraz 5-7 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich odbyło się szkolenie nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

   Pięciu nauczycieli uczestniczących we wsparciu nabyło kompetencje w zakresie:

   - stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu
   u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych z wykorzystaniem w nauczaniu
   e-podręczników/e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki EFS w latach 2007-13 lub 2014-20 dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN;

   - stosowania skutecznych, atrakcyjnych, nowatorskich form i metod pracy w edukacji przedszkolnej;

   - wykorzystywania aktywnych form i metod nauczania, nauczanie przez eksperyment
   i doświadczenia, kształtowanie postaw kreatywności, przedsiębiorczości, inicjatywności, kształtowania kompetencji społecznych.

   Realizacja szkolenia odbyła się w ramach krótkich form doskonalenia zawodowego, tj. 40 godzin dydaktycznych.

                                                                                                                                                

   Działanie realizowane było w ramach projektu „Akademia Twórczego Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

    

     

      


  • HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

   W OKRESIE: 1 października 2018 r. – 31 października 2018 r.

    

   Tytuł projektu: Akademia Twórczego Rozwoju

   Nr umowy: RPWM.02.01.00-28-0100/17-00

    

   RODZAJ WSPARCIA

   Podniesienie kompetencji oraz umiejętności  zawodowych nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności.

   ODBIORCY WSPARCIA

   Nauczyciele

   TERMIN WSPARCIA

   Dzień tygodnia

   Godziny wsparcia

   Miejsce realizacji wsparcia

   5 października 2018

   piątek

   14.15-18.15

   Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich, Babki Oleckie 12, 19-400 Olecko

   6 października 2018

   sobota

   9.00-18.15

   Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich, Babki Oleckie 12, 19-400 Olecko

   7 października 2018

   niedziela

   9.00-15.45

   Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich, Babki Oleckie 12, 19-400 Olecko

    

    

   RODZAJ WSPARCIA

   Kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności.

   ODBIORCY WSPARCIA

   Dzieci uczęszczające do Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich.

   MIEJSCE REALIZACJI WSPARCIA

   Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich, Babki Oleckie 12, 19-400 Olecko.

    
   Akademia Otwartości
   Godziny zajęć

   Akademia Twórczości

   Akademia Poznawania

   Akademia Logicznego Myślenia


   Godziny zajęć

   Akademia Języka Angielskiego


   Godziny zajęć

   grupa I

   Godziny zajęć

   grupa II

   1 października 2018

   poniedziałek


   11.00-12.00; 13.00-14.00

   1

   0,5

   0,5


    

    

   2

   8.00-9.00

   1

   9.00-10.00

   1

   2 października 2018

   wtorek


   9.00-9.30

   0,5

    

    


    

    

   0,5

    

    

    

    

   3 października 2018

   środa


   12.00-12.30

    

   0,5

    


   8.00-8.30

   0,5

   1

   9.20-9.50

   0,5

   9.50-10.20

   0,5

   4 października 2018

   czwartek


   12.00-12.30

    

    

   0,5


   8.00-8.30

   0,5

   1

    

    

    

    

   5 października 2018

   piątek


   12.00-12.30

    

   0,5

    


    

    

   0,5

   8.30-9.30

   1

   10.30-11.30

   1

   6 października 2018

   sobota


    

    

    

    


    

    


    

    

    

    

   7 października 2018

   niedziela


    

    

    

    


    

    


    

    

    

    

   8 października 2018

   poniedziałek


   11.00-12.00; 13.00-14.00

   1

   0,5

   0,5


    

    

   2

   8.00-9.00

   1

   9.00-10.00

   1

   9 października 2018

   wtorek


   9.00-9.30

   0,5

    

    


    

    

   0,5

    

    

    

    

   10 października 2018

   środa


   12.00-12.30

    

   0,5

    


   8.00-8.30

   0,5

   1

   9.20-9.50

   0,5

   9.50-10.20

   0,5

   11 października 2018

   czwartek


   12.00-12.30

    

    

   0,5


   8.00-8.30

   0,5

   1

    

    

    

    

   12 października 2018

   piątek


   12.00-12.30

    

   0,5

    


    

    

   0,5

   8.30-9.30

   1

   10.30-11.30

   1

   13 października 2018

   sobota


    

    

    

    


    

    


    

    

    

    

   14 października 2018

   niedziela


    

    

    

    


    

    


    

    

    

    

   15 października 2018

   poniedziałek


   11.00-12.00; 13.00-14.00

   1

   0,5

   0,5


    

    

   2

   8.00-9.00

   1

   9.00-10.00

   1

   16 października 2018

   wtorek


   9.00-9.30

   0,5

    

    


    

    

   0,5

    

    

    

    

   17 października 2018

   środa


   12.00-12.30

    

   0,5

    


   8.00-8.30

   0,5

   1

   9.20-9.50

   0,5

   9.50-10.20

   0,5

   18 października 2018

   czwartek


   12.00-12.30

    

    

   0,5


   8.00-8.30

   0,5

   1

    

    

    

    

   19 października 2018

   piątek


   12.00-12.30

    

   0,5

    


    

    

   0,5

   8.30-9.30

   1

   10.30-11.30

   1

   20 października 2018

   sobota


    

    

    

    


    

    


    

    

    

    

   21 października 2018

   niedziela


    

    

    

    


    

    


    

    

    

    

   22 października 2018

   poniedziałek


   11.00-12.00; 13.00-14.00

   1

   0,5

   0,5


    

    

   2

   8.00-9.00

   1

   9.00-10.00

   1

   23 października 2018

   wtorek


   9.00-9.30

   0,5

    

    


    

    

   0,5

    

    

    

    

   24 października 2018

   środa


   12.00-12.30

    

   0,5

    


   8.00-8.30

   0,5

   1

   9.20-9.50

   0,5

   9.50-10.20

   0,5

   25 października 2018

   czwartek


   12.00-12.30

    

    

   0,5


   8.00-8.30

   0,5

   1

    

    

    

    

   26 października 2018

   piątek


   12.00-12.30

    

   0,5

    


    

    

   0,5

   8.30-9.30

   1

   10.30-11.30

   1

   27 października 2018

   sobota


    

    

    

    


    

    


    

    

    

    

   28 października 2018

   niedziela


    

    

    

    


    

    


    

    

    

    

   29 października 2018

   poniedziałek


   11.00-12.00; 13.00-14.00

   1

   0,5

   0,5


    

    

   2

   8.00-9.00

   1

   9.00-10.00

   1

   30 października 2018

   wtorek


    

    

    

    


    

    

   0

    

    

    

    

   31 października 2018

   środa


    

    

    

    


    

    

   0

    

    

    

    

   7

   6,5

   4,5   4   11


   11

   18

    

  •  

   ZAJĘCIA PAŹDZIERNIK

       

    

         

    

       

    

         

    

       

    

    


  • HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

   W OKRESIE: 1 listopada 2018 r. – 30 listopada 2018 r.

    

   Tytuł projektu: Akademia Twórczego Rozwoju

   Nr umowy: RPWM.02.01.00-28-0100/17-00

    

   RODZAJ WSPARCIA

   Kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności.

   ODBIORCY WSPARCIA

   Dzieci uczęszczające do Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich.

   MIEJSCE REALIZACJI WSPARCIA

   Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich, Babki Oleckie 12, 19-400 Olecko.

    

   Akademia Otwartości
   Godziny zajęć

   Akademia Twórczości

   Akademia Poznawania

   Akademia Logicznego Myślenia


   Godziny zajęć

   Akademia Języka Angielskiego


   Godziny zajęć

   grupa I

   Godziny zajęć

   grupa II

   1 listopada 2018

   czwartek


    

    

    

    


    

    

   0

    

    

    

    

   2 listopada 2018

   piątek


    

    

    

    


    

    

   0

    

    

    

    

   3 listopada 2018

   sobota


    

    

    

    


    

    


    

    

    

    

   4 listopada 2018

   niedziela


    

    

    

    


    

    


    

    

    

    

   5 listopada 2018

   poniedziałek


   11.00-12.00;

   13.00-14.00

   1

   0,5

   0,5


    

    

   2

   8.00-9.00

   1

   9.00-10.00

   1

   6 listopada 2018

   wtorek


   9.00-9.30

   0,5

    

    


    

    

   0,5

    

    

    

    

   7 listopada 2018

   środa


   12.00-12.30

    

   0,5

    


   8.00-8.30

   0,5

   1

   9.20-9.50

   0,5

   9.50-10.20

   0,5

   8 listopada 2018

   czwartek


   12.00-12.30

    

    

   0,5


   8.00-8.30

   0,5

   1

    

    

    

    

   9 listopada 2018

   piątek


   12.00-12.30

    

   0,5

    


    

    

   0,5

   8.30-9.30

   1

   10.30-11.30

   1

   10 listopada 2018

   sobota


    

    

    

    


    

    


    

    

    

    

   11 listopada 2018

   niedziela


    

    

    

    


    

    


    

    

    

    

   12 listopada 2018

   poniedziałek


    

    

    

    


    

    


    

    

    

    

   13 listopada 2018

   wtorek


   9.00-9.30

   0,5

    

    


    

    

   0,5

    

    

    

    

   14 listopada 2018

   środa


   12.00-12.30

    

   0,5

    


   8.00-8.30

   0,5

   1

   9.20-9.50

   0,5

   9.50-10.20

   0,5

   15 listopada 2018

   czwartek


   12.00-12.30

    

    

   0,5


   8.00-8.30

   0,5

   1

    

    

    

    

   16 listopada 2018

   piątek


   12.00-12.30

    

   0,5

    


    

    

   0,5

   8.30-9.30

   1

   10.30-11.30

   1

   17 listopada 2018

   sobota


    

    

    

    


    

    


    

    

    

    

   18 listopada 2018

   niedziela


    

    

    

    


    

    


    

    

    

    

   19 listopada 2018

   poniedziałek


   11.00-12.00;

   13.00-14.00

   1

   0,5

   0,5


    

    

   2

   8.00-9.00
   10.20-10.50

   1,5

   9.00-10.00
   10.50-11.20

   1,5

   20 listopada 2018

   wtorek


   9.00-9.30

   0,5

    

    


    

    

   0,5

    

    

    

    

   21 listopada 2018

   środa


   12.00-12.30

    

   0,5

    


   8.00-8.30

   0,5

   1

   9.20-9.50

   0,5

   9.50-10.20

   0,5

   22 listopada 2018

   czwartek


   12.00-12.30

    

    

   0,5


   8.00-8.30

   0,5

   1

    

    

    

    

   23 listopada 2018

   piątek


   12.00-12.30

    

   0,5

    


    

    

   0,5

   8.30-9.30

   1

   10.30-11.30

   1

   24 listopada 2018

   sobota


    

    

    

    


    

    


    

    

    

    

   25 listopada 2018

   niedziela


    

    

    

    


    

    


    

    

    

    

   26 listopada 2018

   poniedziałek


   11.00-12.00;

   13.00-14.00

   1

   0,5

   0,5


    

    

   2

   8.00-9.00

   1

   9.00-10.00

   1

   27 listopada 2018

   wtorek


   9.00-9.30

   0,5

    

    


    

    

   0,5

    

    

    

    

   28 listopada 2018

   środa


   12.00-12.30

    

   0,5

    


   8.00-8.30

   0,5

   1

    

    

    

    

   29 listopada 2018

   czwartek


   12.00-12.30

    

    

   0,5


   8.00-8.30

   0,5

   1

    

    

    

    

   30 listopada 2018

   piątek


   12.00-12.30

    

   0,5

    


    

    

   0,5

   8.30-9.30

   1

   10.30-11.30

   1

   5

   5,5

   3,5   4   9


   9

   14

    

  • ZAJĘCIA LISTOPAD

           

    

  •  

   Warsztaty wspomagające dla rodziców/opiekunów dzieci pt. „Rodzic w procesie wspomagania rozwoju i edukacji  swojego dziecka”

    

   W ramach projektu zaplanowano wsparcie dla rodziców opiekunów dzieci w postaci trzech spotkań

   warsztatowych w celu podniesienia świadomości i kompetencji rodziców/opiekunów w zakresie właściwego wspierania rozwoju i edukacji swoich dzieci.

   W dniu 27 listopada 2018 r. w godzinach 14.00-17.00 w Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich(siedziba Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich) odbyły się pierwsze warsztaty pt. „Rodzic w procesie wspomagania rozwoju i edukacji  swojego dziecka”.

   Podczas warsztatów, jego uczestnicy dowiedzieli się, m.in. jakie są „schody kompetencji”, poznali cztery sfery rozwoju dziecka, omówili typy prawidłowych i nieprawidłowych postaw rodzicielskich.

    

   Działanie realizowane było w ramach projektu „Akademia Twórczego Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

    

            

         

    

      • Wyjazd edukacyjny w ramach projektu

    

   W dniu 28 listopada 2018 r. dzieci biorące udział w projekcie odwiedziły Manufakturę słodyczy Ciuciu Caffe w Ełku. Dzieci poznały etapy wytwarzania słodyczy oraz same bawiły się w cukiernika - producenta kolorowych lizaków.

   Wyjazd edukacyjny zrealizowany był w ramach uzupełniania zajęć dla dzieci w ramach projektu w celu zmotywowania dzieci do inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności; docelowo w celu nabycia przez nich kompetencji kluczowych oraz społecznych.

   Działanie realizowane było w ramach projektu „Akademia Twórczego Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

              

        

          

            

      

   surprise  • I Turniej badawczo-poznawczy w ramach projektu

    

   W listopadzie 2018 r. dzieci biorące udział w projekcie miały możliwość uczestnictwa w I Turnieju badawczo-poznawczym realizowanym w ramach Zajęć logicznego myślenia – Akademia Logicznego Myślenia.

   Turniej zorganizowano w celu uzupełnienia zajęć o wsparcie rozwijające kompetencje kluczowe, społeczne oraz motywację, aktywność, ciekawość poznawczą dzieci.

   Działanie realizowane było w ramach projektu „Akademia Twórczego Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

      

             

   wink

  •  

    

  • HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

   W OKRESIE: 1 grudnia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

    

   Tytuł projektu: Akademia Twórczego Rozwoju

   Nr umowy: RPWM.02.01.00-28-0100/17-00

    

   RODZAJ WSPARCIA

   Kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności.

   ODBIORCY WSPARCIA

   Dzieci uczęszczające do Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich.

   MIEJSCE REALIZACJI WSPARCIA

   Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich, Babki Oleckie 12, 19-400 Olecko.

    

   Akademia Otwartości
   Godziny zajęć

   Akademia Twórczości

   Akademia Poznawania

   Akademia Logicznego Myślenia


   Godziny zajęć

   Akademia Języka Angielskiego


   Godziny zajęć

   grupa I

   Godziny zajęć

   grupa II

   1 grudnia 2018

   sobota


    

    

    

    


    

    


    

    

    

    

   2 grudnia 2018

   niedziela


    

    

    

    


    

    


    

    

    

    

   3 grudnia 2018

   poniedziałek


   11.00-12.00;

   13.00-14.00

   1

   0,5

   0,5


    

    

   2

   8.00-9.00

   1

   9.00-10.00

   1

   4 grudnia 2018

   wtorek


   9.00-9.30

   0,5

    

    


    

    

   0,5

    

    

    

    

   5 grudnia 2018

   środa


   12.00-12.30

    

   0,5

    


   8.00-8.30

   0,5

   1

   9.20-9.50

   0,5

   9.50-10.20

   0,5

   6 grudnia 2018

   czwartek


   12.00-12.30

    

    

   0,5


   8.00-8.30

   0,5

   1

    

    

    

    

   7 grudnia 2018

   piątek


   12.00-12.30

    

   0,5

    


    

    

   0,5

   8.30-9.30

   1

   10.30-11.30

   1

   8 grudnia 2018

   sobota


    

    

    

    


    

    


    

    

    

    

   9 grudnia 2018

   niedziela


    

    

    

    


    

    


    

    

    

    

   10 grudnia 2018

   poniedziałek


   11.00-12.00;

   13.00-14.00

   1

   0,5

   0,5


    

    

   2

   8.00-9.00

   1

   9.00-10.00

   1

   11 grudnia 2018

   wtorek


   9.00-9.30

   0,5

    

    


    

    

   0,5

    

    

    

    

   12 grudnia 2018

   środa


   12.00-12.30

    

   0,5

    


   8.00-8.30

   0,5

   1

   9.20-9.50

   0,5

   9.50-10.20

   0,5

   13 grudnia 2018

   czwartek


   12.00-12.30

    

    

   0,5


   8.00-8.30

   0,5

   1

    

    

    

    

   14 grudnia 2018

   piątek


   12.00-12.30

    

   0,5

    


    

    

   0,5

   8.30-9.30

   1

   10.30-11.30

   1

   15 grudnia 2018

   sobota


    

    

    

    


    

    


    

    

    

    

   16 grudnia 2018

   niedziela


    

    

    

    


    

    


    

    

    

    

   17 grudnia 2018

   poniedziałek


   11.00-12.00;

   13.00-14.00

   1

   0,5

   0,5


    

    

   2

   8.00-9.00

   1

   9.00-10.00